​                       APOLAN International​

Special Profiles

                      APOLAN International

Special Profiles

Item No.

Product Code

Profile Type

Edge/Cut

Thickness

Dimensions Width

Length

31

38V50

Lg”V”

M

9.5 mm

50 mm

1.83 mtr

32

38V38

Lg”V”

M

9.5 mm

38 mm

1.83 mtr

33

38V25

Lg”V”

M

9.5 mm

25 mm

1.83 mtr

34

7V50

”V”

M

7 mm

50 mm

1.83 mtr

35

7V35

”V”

M

7 mm

35 mm

1.83 mtr

36

7V25

”V”

M

7 mm

25 mm

1.83 mtr

37

6V50

”V”

M

6 mm

50 mm

1.83 mtr

38

6V35

”V”

M

6 mm

35 mm

1.83 mtr

39

6V25

”V”

M

6 mm

25 mm

1.83 mtr

40

6V19

”V”

M

6 mm

19 mm

1.83 mtr

41

5v40

Sm”v”

M

5 mm

40 mm

1.83 mtr

42

5v25

Sm”v”

M

5 mm

25 mm

1.83 mtr

43

5v22

Sm”v”

M

5 mm

22 mm

1.83 mtr

44

5v19

Sm”v”

M

5 mm

19 mm

1.83 mtr

45

21V44

Lg”V”

M

21 mm

44 mm

1.83 mtr

46

38SB50

S.Bevel

M

9.5 mm

50 mm

1.83 mtr

47

38SB35

S.Bevel

M

9.5 mm

35 mm

1.83 mtr

48

19SB50

S.Bevel

M

19 mm

50 mm

1.83 mtr

49

7SB50

S.Bevel

M

7 mm

50 mm

1.83 mtr

50

7SB35

S.Bevel

M

7 mm

35 mm

1.83 mtr

51

7SB25

S.Bevel

M

7 mm

25 mm

1.83 mtr

52

38BN50

Ball Nose

M

9.5 mm

50 mm

1.83 mtr

53

38BN38

Ball Nose

M

9.5 mm

38 mm

1.83 mtr

54

7BN50

Ball Nose

M

7 mm

50 mm

1.83 mtr

55

7BN40

Ball Nose

M

7 mm

40 mm

1.83 mtr